Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep oProjektowaniu.pl jest częścią Łukasz Zdanowicz prowadzącego działalność gospodarczą z siedzibą w Olsztynie (Polska), 10-173, ul. Leśna 24/28, posługującego się NIP 7422024794, zwanego dalej Sprzedawcą.

 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://edu.oprojektowaniu.pl, https://sklep.oprojektowaniu.pl i https://oprojektowaniu.elms.pl.

§ 2. Oferta i realizacja zakupów

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów oraz dokonanie wpłaty.

 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN), o ile nie zaznaczono inaczej.

 3. Każdy Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e‑mail. Jeżeli Zamawiający zaznaczy odpowiednią opcję w formularzu zamówienia, w ciągu 7 dni otrzymuje fakturę VAT wygenerowaną elektronicznie w pliku PDF.

§ 3. Reklamacje, gwarancje, zwroty

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji zakupionego produktu i przywrócenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Zamawiający ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep@oProjektowaniu.pl.

 3. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że dokonany przez niego zakup nie ma charakteru zawodowego. Ta ochrona dotyczy wyłącznie: niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu oraz prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość, zgodnie z §3 pkt 2 Regulaminu.

 4. W odniesieniu do ofert przedsprzedaży bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu premiery (udostępnienia) produktu.

 5. Termin rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego wynosi do 7 dni.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie https://oProjektowaniu.pl/polityka-prywatnosci/.

 2. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy w celu realizacji której Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w nim zawarte. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane przez Administratora oraz Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e‑mail: kontakt@oProjektowaniu.pl.

 3. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się za pośrednictwem Tpay, Przelewy24, PayPal i Stripe.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podziel się z innymi: